Privacy beleid - Willes

Privacy beleid

1. Definities

1.1. “Willes”: [Naam en rechtsvorm van het bedrijf], gevestigd te [adres].

1.2. “Klant”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Willes.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Willes.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van Willes zijn vrijblijvend en geldig gedurende de in de aanbieding vermelde termijn.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via de website van Willes of op andere wijze een overeenkomst aangaat.

4. Prijzen en Betaling

4.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen [aantal dagen] dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Levering en Risico

5.1. Levering geschiedt op het door de Klant opgegeven adres.

5.2. Het risico van de producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

6. Garantie en Reclames

6.1. Willes staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten conform de wettelijke bepalingen.

6.2. Eventuele reclames dienen binnen [aantal dagen] dagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden gemeld.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Willes is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of enige andere vorm van schade.

7.2. De aansprakelijkheid van Willes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

8. Intellectuele Eigendom

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten van Willes blijven eigendom van Willes.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [plaats].